2008/01/29

Kiirmenetlus

Eile (29/01) avaldati Euroopa Kohtu põhikirja ja kodukorra muudatused, millega luuakse EL VI jaotisega ja EÜ IV jaotisega (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala) seotud küsimustele vastamiseks eelotsusetaotluste lahendamise kiirmenetlus.

Kodukorra uue artikliga 104b saate tutvuda siin.

KaZaA: C-275/06

Kohtuasjas C-275/06: Promusicae pidi Euroopa Kohus leidma, kas ühenduse õigusest võib tuleneda kohustus edastada tsiviilmenetluses andmeid faile allalaadimiseks pakkuvate isikute kohta.

Promusicae tegeleb autorikatisega ja taotles Hispaania kohtus, et ühelt internetiteenuse pakkujalt nõutaks välja andmed teatud isikute kohta, kes pakkusid oma arvuti kaudu võimalust muusika(?)failide allalaadimiseks. Promusicaele olid teada nende isikute IP-aadressid ja ühenduse aeg, mis annab võimaluse nende identifitseertimiseks.


Internetiteenuse pakkuja oli aga seisukohal, et sellist infot on nii Hispaania õiguse kohaselt kui vastavalt teatud direktiividele võimalik nõuda üksnes kriminaalmenetluse raames.


Hispaania kohus küsis Euroopa Kohtult sisuliselt seda, kas direktiivid panevad liikmesriigile kohustuse võimaldada isikuandmete edastamist autoriõiguse tõhusa kaitse eesmärgil ka tsiviilmenetluses.


Euroopa Kohus leidis kõigepealt, et eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58 kohaselt ei ole selliste isikuandmete edastamine tsiviilmenetluses põhimõtteliselt välistatud, kuid niisugust kohustust sealt liikmesriikidele samuti ei tulene.


Seejärel sedastas EK, et niisugust kohustust ei tulene ka direktiivest 2000/31 (elektrooniline kaubandus), 2001/29 (autoriõigus), 2004/48 (intellektuaalomandi õiguste rakendamine) või nende koosmõjust TRIPS‑lepingu artiklitega 41, 42 ja 47.


Edasi läheb juba põnevamaks, kuivõrd EK asub analüüsima, ega eespool antud tõlgendus riku teatud põhiõigusi (selle kaudu ühenduse õiguse üldpõhimõtteid) nagu omandiõigus ja õigus tõhusale kohtulikule kaitsele, samuti seda, kuidas leida tasakaal nende õiguste ja õiguse vahel isikuandmete ja seega eraelu puutumatuse kaitsele.


Tsiteerigem otsuse punkti 68: "[L]iikmesriigid [peavad] eespool mainitud direktiivide ülevõtmisel jälgima, et nad tugineksid nende direktiivide sellisele tõlgendusele, mis võimaldab tagada tasakaalu erinevate ühenduse õiguskorras kaitstud põhiõiguste vahel. Järgmiseks, liikmesriikide ametiasutused ja kohtud ei pea nende direktiivide ülevõtmismeetmete rakendamisel mitte ainult tõlgendama oma siseriiklikku õigust kooskõlas nende direktiividega, vaid peavad ka jälgima, et nad ei tugineks asjaomaste direktiivide sellisele tõlgendusele, mis on vastuolus nende põhiõigustega või muude ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, näiteks proportsionaalsuse põhimõttega".

Direktiividest seega isikuandmete edastamise kohustust ei tulene. Kas nende edastamine võib olla vajalik nimetatud põhiõiguste vahelise tasakaalu saavutamiseks, on Hispaania kohtu kaaluda.